logotype O'Palermo

Logotype de la pizzeria O’Palermo…